برگه:Tavalludi Digar - Farogh Farrukhzad.pdf/۱۵۱

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

ای مرز پر گهر...

 
 
 
 

فاتح شدم

خود را به ثبت رساندم

خود را به نامی، در یک شناسنامه، مزین کردم

و هستیم به یک شماره مشخص شد

پس زنده‌باد ۶۷۸ صادره از بخش ۵ ساکن تهران

۱۳۹