برگه:Tavalludi Digar - Farogh Farrukhzad.pdf/۱۵۹

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

من در میان تودهٔ سازنده‌ای قدم به عرصهٔ هستی نهاده‌ام

که نیروی عظیم علمیش او را

تا آستان ساختن ابرهای مصنوعی

و کشف نورهای نئون پیش برده است

البته در مراکز تحقیقی و تجاربی پیشخوان جوجه کبابی‌ها

 
 
 

من در میان تودهٔ سازنده‌ای قدم به عرصهٔ هستی نهاده‌ام

که گرچه نان ندارد، اما بجای آن

میدان دید باز و وسیعی دارد

که مرزهای فعلی جغرافیائیش

از جانب شمال، به میدان پر طراوت و سبز تیر

و از جنوب، به میدان باستانی اعدام

ودر مناطق پر ازدحام، به میدان توپخانه رسیدست

ای مرز پر گهر
۱۴۷