برگه:Tavalludi Digar - Farogh Farrukhzad.pdf/۱۶۲

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد

 
 
 
 

به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد

به جویبار که در من جاری بود

به ابرها که فکرهای طویلم بودند

به رشد دردناک سپیدارهای باغ که با من

از فصل‌های خشک گذر میکردند

به دسته‌های کلاغان

که عطر مزرعه‌های شبانه را

برای من به هدیه میآورند

۱۵۰