برگه:Tavalludi Digar - Farogh Farrukhzad.pdf/۱۶۴

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

من از تو میمردم

 
 
 
 

من از تو میمردم

اما تو زندگانی من بودی

 

تو با من میرفتی

تو در من میخواندی

وقتی که من خیابانها را

بی هیچ مقصدی میپیمودم

تو با من میرفتی

تو در من میخواندی

۱۵۲