برگه:Tavalludi Digar - Farogh Farrukhzad.pdf/۱۶۷

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

و گوش میدادی

به خون من که ناله‌کنان میرفت

و عشق من که گریه‌کنان میمرد

 

تو گوش میدادی

اما مرا نمیدیدی

من از تو میمردم
۱۵۵