برگه:Tavalludi Digar - Farogh Farrukhzad.pdf/۲۴

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

آفتاب میشود

 
 
 
 

نگاه کن که غم درون دیده‌ام

چگونه قطره قطره آب میشود

چگونه سایهٔ سیاه سرکشم

اسیر دست آفتاب میشود

نگاه کن

تمام هستیم خراب میشود

۱۲