برگه:Tavalludi Digar - Farogh Farrukhzad.pdf/۲۵

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

شراره‌ای مرا به کام میکشد

مرا به اوج میبرد

مرا به دام میکشد

نگاه کن

تمام آسمان من

پر از شهاب میشود

* *

تو آمدی ز دورها و دورها

ز سرزمین عطرها و نورها

نشانده‌ای مرا کنون به زورقی

ز عاجها، ز ابرها، بلورها

مرا ببر امید دلنواز من

ببر به شهر شعرها و شورها

 

به راه پر ستاره میکشانیم

فراتر از ستاره مینشانیم

۱۳
آفتاب میشود