برگه:Tavalludi Digar - Farogh Farrukhzad.pdf/۲۷

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

مرا بخواه در شبان دیر پا

مرا دگر رها مکن

مرا از این ستاره‌ها جدا مکن

 
 

* *

 
 

نگاه کن که موم شب براه ما

چگونه قطره قطره آب میشود

صراحی سیاه دیدگان من

به لالای گرم تو

لبالب از شراب خواب میشود

به روی گاهواره‌های شعر من

نگاه کن

تو میدمی و آفتاب میشود

۱۵
آفتاب میشود