برگه:Tavalludi Digar - Farogh Farrukhzad.pdf/۲۸

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

روی خاک

 
 
 
 

هرگز آرزو نکرده‌ام

یک ستاره درسراب آسمان شوم

یا چو روح برگزیدگان

همنشین خامش فرشتگان شوم

هرگز از زمین جدا نبوده‌ام

با ستاره آشنا نبوده‌ام

۱۶