برگه:Tavalludi Digar - Farogh Farrukhzad.pdf/۳۴

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

باد ما را خواهد برد

 
 
 
 

در شب کوچک من، افسوس

باد با برگ درختان میعادی دارد

در شب کوچک من دلهرهٔ ویرانیست

 
 

گوش کن

وزش ظلمت را میشنوی؟

من غریبانه به این خوشبختی مینگرم

من به نومیدی خود معتادم

۲۲