برگه:Tavalludi Digar - Farogh Farrukhzad.pdf/۵

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
 
 

تولّدی دیگر

 
 

۱۳۳۸ تا ۱۳۴۲

 
 
 
 
 
 
 
 

فروُغ فرّخ‌زاد