برگه:Tavalludi Digar - Farogh Farrukhzad.pdf/۵۳

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

آه

من بیاد آوردم

اولین روز بلوغم را

که همه اندامم

باز میشد در بهتی معصوم

تا بیامیزد، با آن مبهم، آن گنگ، آن نامعلوم

* *

در حباب کوچک

روشنائی خود را

در خطی لرزان خمیازه کشید.

۴۱
دریافت