برگه:Tavalludi Digar - Farogh Farrukhzad.pdf/۵۷

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

در یکدیگر گریسته بودیم

در یکدیگر تمام لحظهٔ بی‌اعتبار وحدت را

دیوانه‌وار زیسته بودیم

۴۵
وصل