برگه:Tavalludi Digar - Farogh Farrukhzad.pdf/۶۵

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

و هسته‌های شیشه‌ای نور، پیش میآید؟

 
 

و همچنان که پیش میآید،

ستاره‌های اکلیلی، از آسمان به خاک میافتند

و قلب‌های کوچک بازیگوش

از حس گریه میترکند.

۵۳
پرسش