برگه:Tavalludi Digar - Farogh Farrukhzad.pdf/۶۶

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

دیوارهای مرز

 
 
 
 

اکنون دوباره در شب خاموش

قد میکشند همچو گیاهان

دیوارهای حایل، دیوارهای مرز

تا پاسدار مزرعهٔ عشق من شوند

 
 

کنون دوباره همهمه‌های پلید شهر

چون گلهٔ مشوش ماهی‌ها

از ظلمت کرانهٔ من کوچ میکنند

۵۴