برگه:Tavalludi Digar - Farogh Farrukhzad.pdf/۷۰

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

اکنون کبوتران

در قله‌های پستانهایم

پرواز میکنند

اکنون میان پیلهٔ لبهایم

پروانه‌های بوسه در اندیشهٔ گریز فرو رفته‌اند

اکنون

محراب جسم من

آمادهٔ عبادت عشق است

 
 
 
 

با من رجوع کن

من ناتوانم از گفتن

زیرا که دوستت میدارم

زیرا که «دوستت میدارم» حرفیست،

که از جهان بیهدگی‌ها

و کهنه‌ها و مکررها میآید

با من رجوع کن

من ناتوان از گفتن

۵۸
دیوارهای مرز