برگه:Tavalludi Digar - Farogh Farrukhzad.pdf/۷۸

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

میتوان در جعبه‌ای ماهوت

با تنی انباشته از کاه

سالها در لابلای تور و پولک خفت

میتوان با هر فشار هرزهٔ دستی

بی‌سبب فریاد کرد و گفت

«آه، من بسیار خوشبختم»

۶۶
عروسک کوکی