برگه:Tavalludi Digar - Farogh Farrukhzad.pdf/۸۱

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

معشوق من

 
 
 
 

معشوق من

با آن تن برهنهٔ بی‌شرم

بر ساقهای نیرومندش

چون مرگ ایستاد

 

خط‌های بیقرار مورب

اندامهای عاصی او را

در طرح استوارش

دنبال میکنند

۶۹