برگه:Tavalludi Digar - Farogh Farrukhzad.pdf/۸۹

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

من پشیمان نیستم

با من ای محبوب من، از یک من دیگر

که تو او را در خیابان‌های سرد شب

با همین چشمان عاشق باز خواهی یافت

گفتگو کن

و بیاد آور مرا در بوسهٔ اندوگین او

بر خطوط مهربان زیر چشمانت

۷۷
در خیابانهای سرد شب