برگه:Tavalludi Digar - Farogh Farrukhzad.pdf/۹

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

به: ا. گ

 
 
 
 
 

همهٔ هستی من آیهٔ تاریکیست

که ترا در خود تکرارکنان

به سحرگاه شگفتن‌ها و رستن‌های ابدی خواهد برد

من در این آیه ترا آه کشیدم آه

من در این آیه ترا

به درخت و آب و آتش پیوند زدم