برگه:Tavalludi Digar - Farogh Farrukhzad.pdf/۹۰

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

در غروبی ابدی

 
 
 
 

–روز یا شب؟

–نه، ای دوست، غروبی ابدیست

با عبور دو کبوتر در باد

چون دو تابوت سپید

و صداهائی، از دور، از آن دشت غریب،

بی ثبات و سرگردان همچون حرکت باد

۷۸