بیانات اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر هنگام گشایش دورهٔ اجلاسیه ۵۳ - ۱۳۵۲ مجلسین سنا و شورای ملی

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم سخنرانی‌ها

تصمیم‌های مجلس شورای ملی ۱۲۸۵-۱۳۵۷

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم
بیانات اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر هنگام گشایش دوره اجلاسیه ۵۳ - ۱۳۵۲ مجلسین سنا و شورای ملی چهاردهم مهر ماه ۱۳۵۲