بیانات شاهنشاه آریامهر هنگام گشایش دوره اجلاسیه جدید مجلسین سنا و شورای ملی چهاردهم مهر ماه ۱۳۵۱

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم سخنرانی‌ها

مجلس شورای ملی

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم
بیانات شاهنشاه آریامهر هنگام گشایش دوره اجلاسیه جدید مجلسین سنا و شورای ملی چهاردهم مهر ماه ۱۳۵۱