تاریخچه شیر و خورشید

خدا با ماست

تاریخچه

نویسنده کتاب

خدا با ماست

این کتاب را به پیشاهنگان ایران
ارمغان می‌نمایم. کسروی

تاریخچه

شیر و خورشید

 

نوشته

کسروی تبریزی

  1. چاپ نخست۱۳۰۹
اگر بتخانه شیر آمده ست شید رواست
بدانکه خانه شیداست شیر برگردون
قطران تبریزی

پیوند به بیرون

 
ویکی‌پدیا

  این اثر در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد.
در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.