تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای علی رزم‌آرا نخست وزیر (موضوع استیضاح آقای مکی)

تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای علی رزم‌آرا نخست وزیر (موضوع استیضاح آقای مکی) تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای علی رزم‌آرا نخست وزیر بهمن ۱۳۲۹
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به دولت جناب آقای علی رزم‌آرا نخست وزیر (موضوع استیضاح آقای مکی) - مصوب ۱۶ مهر ماه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی[۱]

مجلس شورای ملی در جلسه یکشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۲۹ پس از طرح استیضاح آقای حسین مکی و تقاضای رای اعتماد از طرف آقای نخست وزیر به اکثریت ۹۷ رای از ۱۰۷ نفر عده حاضر به دولت آقای رزم‌آرا ابراز اعتماد نموده است.

تصمیم قانونی بالا در جلسه یکشنبه شانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و بیت و نه از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت


منبعویرایش

  1. مجموعه قوانین موضوعه و مصوبات دوره شانزدهم قانونگذاری - ۲۹ بهمن ماه ۱۳۲۸ - ۲۹ بهمن ماه ۱۳۳۰ ، ص. ۱۲۸ - ۱۲۹