تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای سهیلی نخست‌وزیر اردیبهشت ۱۳۲۲

‌تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به کابینه آقای سهیلی نخست‌وزیر تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

‌تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد نسبت به کابینه آقای علی سهیلی نخست‌وزیر شهریور ۱۳۲۲

تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای سهیلی نخست‌وزیر [۱]- مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۲۲

‌ ‌مجلس شورای ملی در جلسه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۲۲ طبق تقاضای دولت به کابینه آقای سهیلی نخست‌وزیر به اکثریت ۹۴ رأی (‌از ۱۰۲ نفر عده‌حاضره) ابراز رأی اعتماد نموده است. ‌این تصمیم در جلسه بیستم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

منبعویرایش

  1. مجموعه قوانین موضوعه و مسایل مصوبه دوره قانونگذاری سیزدهم اول آذر ۱۳۲۰ - ۳۰ آبان ۱۳۲۲