تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد نسبت به کابینه آقای علی سهیلی نخست‌وزیر شهریور ۱۳۲۲

‌تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای سهیلی نخست‌وزیر اردیبهشت ۱۳۲۲ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد نسبت به کابینه آقای علی سهیلی نخست‌وزیر آبان ۱۳۲۲

تصمیم قانونی دایر به ابراز رای اعتماد نسبت به کابینه آقای علی سهیلی نخست‌وزیر [۱] - مصوب ۱۷ شهریور ۱۳۲۲ ‌

‌مجلس شورای ملی در جلسه هفدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو نسبت به کابینه آقای علی سهیلی نخست‌وزیر به اکثریت آراء حاضره(۷۳ رأی از ۷۷ نفر حضار) ابراز رأی اعتماد نموده است. ‌این تصمیم در جلسه هفدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

منبعویرایش

  1. مجموعه قوانین موضوعه و مسایل مصوبه دوره قانونگذاری سیزدهم اول آذر ۱۳۲۰ - ۳۰ آبان ۱۳۲۲