تولدی دیگر (۱۳۴۲ خورشیدی)
از فروغ فرخزاد

 
 
 
 
 
 
 

تولّدی دیگر

 
 

۱۳۳۸ تا ۱۳۴۲

 
 
 
 
 
 
 
 

فروُغ فرّخ‌زاد

انتشارات مُروارید


این کتاب در چاپ مسطح شرکت سهامی افست به‌طبع رسید.

از انتشارات مروارید و خانه کتاب


خانهٔ کتاب و انتشارات مروارید، تهران، خیابان شاهرضا

روبروی دانشگاه، شماره ۱۹۴

چاپ اول، ۱۳۴۲

کلیه حقوق برای صاحب اثر محفوظ است

به: ا. گ

 
 
 
 
 

همهٔ هستی من آیهٔ تاریکیست

که ترا در خود تکرارکنان

به سحرگاه شگفتن‌ها و رستن‌های ابدی خواهد برد

من در این آیه ترا آه کشیدم آه

من در این آیه ترا

به درخت و آب و آتش پیوند زدم

فهرست

 1. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱
 2. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۹
 3. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۲
 4. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۶
 5. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۰
 6. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۲
 7. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۵
 8. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۷
 9. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۳۲
 10. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۳۵
 11. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۳۸
 12. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۴۲
 13. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۴۶
 14. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۵۲
 15. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۵۴
 16. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۶۰
 17. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۶۲
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۶۷
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۶۹
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۷۴
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۷۸
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۸۵
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۸۹
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۹۷
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۹۹
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۰۹
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۱۴
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۱۶
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۲۱
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۲۳
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۳۷
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۳۹
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۵۰
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۵۲
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۵۶
 • این اثر در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد.
  در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.