فهرست:TaranehayeKhayyam.pdf

فهرست

 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  صفحهٔ ۹
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۲۵
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۵۳
 • ترانه‌های خیام
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۶۹
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۷۳
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۷۶
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۷۹
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۸۷
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۹۲
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۰۱
 • ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  ۱۰۳