قانون انتقال بودجه دفاتر مطبوعاتی خارج از کشور به وزارت امور خارجه

قوانین مطبوعات و رسانه‌های گروهی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون انتقال بودجه دفاتر مطبوعاتی خارج کشور به وزارت امور خارجه - مصوب ۲۶ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۸ دی ۱۳۴۶

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ پنج میلیون و نهصد و هشتاد و نه هزار و یکصد و شصت و هفت (۵۹۸۹۱۶۷) ریال بابت‌هزینه ۳‌ماهه آخر سال ۱۳۴۶ دفاتر مطبوعاتی خارج کشور که به وزارت امور خارجه منتقل می‌شود از اعتبارات ردیف ۱۱۰ بودجه سال جاری وزارت‌اطلاعات کسر و به بودجه وزارت امور خارجه اضافه نماید.


تبصره ۱ - ریز مواد و برنامه‌های مربوط به مبلغ مزبور که از بودجه سال ۱۳۴۶ وزارت اطلاعات کسر می‌شود از طرف این وزارتخانه تعیین خواهدشد.

تبصره ۲ - نحوه همکاری وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات در مورد دفاتر مطبوعاتی از طرف وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات‌پیشنهاد شده و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده و دو تبصره پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه هجدهم دی ماه ۱۳۴۶ در جلسه روز سه شنبه‌بیست و ششم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی