قانون بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور - مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

قانون بودجه ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید
قانون بودجه ۱۳۴۷ کل کشور

با تاییدات خداوند متعال

ما

محمدرضا پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران

محل صحه مبارک همایونی

نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر می داریم:

ماده اول - قانون بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور که به تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده و منضم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده دوم - هیات دولت مامور اجرای این قانون هستند.

به تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۷ شماره ۱۰۳۸۳ به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۴۶

دفتر مخصوص شاهنشاهی