قانون بودجه سال ۱۳۴۸ کل کشور

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون بودجه سال ۱۳۴۸ کل کشور - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۲ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا

قانون بودجه ۱۳۴۸ کل کشور