قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی - مصوب ۲۷ آذر ۱۳۴۶

ماده ۱ ویرایش

به منظور حفظ و حمایت و اصلاح خاک‌های کشور و فراهم آوردن موجبات بهره‌برداری از آنها و هم چنین حفظ و حمایت و توسعه وتکثیر و بهره‌برداری از سایر منابع طبیعی (‌جنگلها، مراتع، حیوانات وحشی و آبزیان دریاها و هم چنین آبزیان آب‌های داخلی) وزارت منابع طبیعی‌تشکیل می‌گردد.

تبصره - بهره‌برداری تجاری از آبزیان دریاها و آب‌های داخلی (‌به استثناء رودخانه‌ها) به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی (‌به استثناء مؤسسات‌دولتی) موکول به اجازه وزارت منابع طبیعی است و طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت مزبور تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

ماده ۲ ویرایش

از تاریخ تصویب این قانون سازمان جنگلبانی ایران و مؤسسات تابع آن با دارایی و بودجه و کارکنان مربوط به وزارت منابع طبیعی منتقل‌می‌گردد.

شرکت سهامی شیلات ایران و هم چنین شرکت بهره‌برداری و صنایع چوب گیلان وابسته به این وزارت خواهد بود و کلیه سهام دولت در شرکت‌های‌نامبرده به وزارت منابع طبیعی واگذار می‌شود و وزیر منابع طبیعی نماینده صاحب سهم شرکت‌های مزبور خواهد بود.

تبصره - به دولت اجازه داده می‌شود در صورت لزوم در وظایف و مقررات و اساسنامه سازمان و شرکت‌های مذکور در ماده ۲ تجدید نظر نموده وپس از تصویب کمیسیون‌های دارایی و امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلسین به مورد اجراء بگذارد.

ماده ۳ ویرایش

وظایف و اختیارات وزارت و وزیر دارایی مذکور در قانون شرکت سهامی شیلات ایران مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ و وظایف و اختیارات‌وزارت و وزیر کشاورزی مذکور در قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب دی ماه ۱۳۴۱ و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب‌مرداد ماه ۱۳۴۶ و قانون اراضی مستحدثه ساحلی مصوب مرداد ماه ۱۳۴۶ و سایر قوانین مربوط به منابع مذکور در ماده ۱ و هم چنین وظایف واختیارات وزارت و وزیر کشاورزی مذکور در قانون شکار و صید با رعایت مقررات مندرج در آن قانون و هم چنین کلیه وظایف و اختیارات سازمان‌جنگلبانی و مراتع ایران و رییس آن سازمان مذکور در قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب دی ماه ۱۳۴۱ و قانون حفاظت و بهره‌برداری جنگل‌ها ومراتع مصوب مرداد ماه ۱۳۴۶ به وزارت وزیر منابع طبیعی واگذار می‌شود.

تبصره - مهلت مذکور در مواد ۱ و ۸ قانون اراضی مستحدثه ساحلی تا ۶ ماه پس از تصویب این قانون تمدید می‌گردد.

ماده ۴ ویرایش

وزارت منابع طبیعی مکلف است برای نیل به هدف‌های مندرج در این قانون سازمان لازم را بر اساس تبصره (۳) ماده (۸) لایحه قانونی‌استخدام کشوری تهیه و به موقع اجراء گذارد.

ماده ۵ ویرایش

دولت مجاز است سازمان‌های دیگری را که در سایر تشکیلات دولت وجود دارد و وظایف آنها با وظایف وزارت منابع طبیعی مربوط‌می‌شود پس از تصویب کمیسیون‌های استخدام و دارایی مجلسین با بودجه و دارایی و کارکنان مربوط به وزارت منابع طبیعی منتقل نماید.

تبصره - شرکت شیلات جنوب کماکان طبق مقررات خاص خود عمل خواهد نمود.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره که در جلسه روز سه شنبه چهاردهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای‌ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه بیست و هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - مهندس شریف امامی

منبع ویرایش

قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی