قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی - مصوب ۲۷ آذر ۱۳۴۶

ماده ۱ویرایش

به منظور حفظ و حمایت و اصلاح خاک‌های کشور و فراهم آوردن موجبات بهره‌برداری از آنها و هم چنین حفظ و حمایت و توسعه وتکثیر و بهره‌برداری از سایر منابع طبیعی (‌جنگلها، مراتع، حیوانات وحشی و آبزیان دریاها و هم چنین آبزیان آب‌های داخلی) وزارت منابع طبیعی‌تشکیل می‌گردد.

تبصره - بهره‌برداری تجاری از آبزیان دریاها و آب‌های داخلی (‌به استثناء رودخانه‌ها) به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی (‌به استثناء مؤسسات‌دولتی) موکول به اجازه وزارت منابع طبیعی است و طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت مزبور تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

ماده ۲ویرایش

از تاریخ تصویب این قانون سازمان جنگلبانی ایران و مؤسسات تابع آن با دارایی و بودجه و کارکنان مربوط به وزارت منابع طبیعی منتقل‌می‌گردد.

شرکت سهامی شیلات ایران و هم چنین شرکت بهره‌برداری و صنایع چوب گیلان وابسته به این وزارت خواهد بود و کلیه سهام دولت در شرکت‌های‌نامبرده به وزارت منابع طبیعی واگذار می‌شود و وزیر منابع طبیعی نماینده صاحب سهم شرکت‌های مزبور خواهد بود.

تبصره - به دولت اجازه داده می‌شود در صورت لزوم در وظایف و مقررات و اساسنامه سازمان و شرکت‌های مذکور در ماده ۲ تجدید نظر نموده وپس از تصویب کمیسیون‌های دارایی و امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلسین به مورد اجراء بگذارد.

ماده ۳ویرایش

وظایف و اختیارات وزارت و وزیر دارایی مذکور در قانون شرکت سهامی شیلات ایران مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹ و وظایف و اختیارات‌وزارت و وزیر کشاورزی مذکور در قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب دی ماه ۱۳۴۱ و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب‌مرداد ماه ۱۳۴۶ و قانون اراضی مستحدثه ساحلی مصوب مرداد ماه ۱۳۴۶ و سایر قوانین مربوط به منابع مذکور در ماده ۱ و هم چنین وظایف واختیارات وزارت و وزیر کشاورزی مذکور در قانون شکار و صید با رعایت مقررات مندرج در آن قانون و هم چنین کلیه وظایف و اختیارات سازمان‌جنگلبانی و مراتع ایران و رییس آن سازمان مذکور در قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مصوب دی ماه ۱۳۴۱ و قانون حفاظت و بهره‌برداری جنگل‌ها ومراتع مصوب مرداد ماه ۱۳۴۶ به وزارت وزیر منابع طبیعی واگذار می‌شود.

تبصره - مهلت مذکور در مواد ۱ و ۸ قانون اراضی مستحدثه ساحلی تا ۶ ماه پس از تصویب این قانون تمدید می‌گردد.

ماده ۴ویرایش

وزارت منابع طبیعی مکلف است برای نیل به هدف‌های مندرج در این قانون سازمان لازم را بر اساس تبصره (۳) ماده (۸) لایحه قانونی‌استخدام کشوری تهیه و به موقع اجراء گذارد.

ماده ۵ویرایش

دولت مجاز است سازمان‌های دیگری را که در سایر تشکیلات دولت وجود دارد و وظایف آنها با وظایف وزارت منابع طبیعی مربوط‌می‌شود پس از تصویب کمیسیون‌های استخدام و دارایی مجلسین با بودجه و دارایی و کارکنان مربوط به وزارت منابع طبیعی منتقل نماید.

تبصره - شرکت شیلات جنوب کماکان طبق مقررات خاص خود عمل خواهد نمود.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و چهار تبصره که در جلسه روز سه شنبه چهاردهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای‌ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه بیست و هفتم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - مهندس شریف امامی

منبعویرایش

قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی