قانون قرارداد پستی جهانی و موافقت‌نامه و مقاوله‌نامه و مقررات مربوط و موافقت‌نامه سازمان ملل‌متحد و اتحادیه پستی جهانی

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی


قانون قرارداد پستی جهانی و موافقت‌نامه و مقاوله‌نامه و مقررات مربوط و موافقت‌نامه سازمان ملل‌متحد و اتحادیه پستی جهانی - مصوب ۲۳ آذر۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲ بهمن ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

قانون قرارداد پستی جهانی

متن قرارداد به عنوان جلد دوم مجموعه قوانین مجلس شورای ملی دوره بیست و دوم ار صفحه یک تا ۵۹۸ چاپ شده است.