قوانین انقلاب شاه و مردم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

محمدرضا شاه پهلوی قوانین انقلاب شاه و مردم را بر اساس منشور شش ماده‌ای انقلاب سفید در کنگره کشاورزان در دی ماه ۱۳۴۱ اعلام کرد این قوانین در ۶ بهمن ماه ۱۳۴۱ به آرای ملت ایران گذاشته شد و در این همه پرسی با اکثریت آرای ملت ایران قوانین انقلاب شاه و مردم به تصویب رسید.

محمد رضا پهلوی انقلاب شاه ومردم را آغاز می‌کند
سخنرانی شاه پس از تصویب منشور انقلاب سفید. تهران. ۱۳۴۱
شاه سند مالکیت زمینهای تقسیم شده را به کشاورزان می‌دهد
شاه، علی امینی و ارسنجانی، پادشاه سند مالکیت زمین‌ها در کرمانشاه را به کشاورزان می‌دهد
زنان به پای صندوق‌های رای می‌روند ۱۳۴۱
سپاه ترویج و آبادانی در حال ساختن یک مدرسه در شمال ایران، سال ۱۳۵۲
فرمان شاه ایران: من که به تشکیل سپاه دانش فرمان داده‌ام همه جا به عنوان پرچمدار...
رژه دختران سپاهی دانش در برابر مجلس سنا
شاه ایران در یک مدرسه سپاه دانش در روستا
شاه ایران یک مدرسه مختلط دخترانه و پسرانه را در سال ۱۳۳۳ در تهران بازدید می‌کند
سپاهی دانش در روستای دولت‌آباد ایران
سپاهی دانش در یکی از روستاهای ایران
کلاس درس سپاهی دانش برای کودکان عشایر فارس
کودکان عشایر درکلاس درس سپاهی دانش
کودکان عشایر درکلاس درس سپاهی دانش می‌آموزند
سپاهی دانش (عمه سپاهی) در راه مدرسه

اصل نخست - اصلاحات ارضیویرایش

اصل نخست انقلاب شاه و مردم اصلاحات ارضی بود که در سه مرحله بهاجرا در آمد و برای یاری به اجرای برنامه‌ها بانک اعتبارات کشاورزی بنیان شد. تشکیل شرکت تعاونی روستایی، اتحادیه تعاونی روستایی، شرکت سهامی زراعی، شرکت تعاونی تولید روستایی برای یک پارچه شدن اراضی کشاورزی، خانه فرهنگ روستایی و بیمه‌های اجتماعی روستاییان از دست‌آوردهای اجرای قانون اصلاحات ارضی می‌باشند:

.

نیز نگاه کنید به آیین‌نامه اجرایی قانون فروش خالصجات
قانون راجع به اجازه پرداخت یک صدوپنجاه میلیون ریال از درآمد نفت به بانک‌های ساختمانی - رهنی و کشاورزی - مصوب ۲۵ مهر ۱۳۳۴

اصل دوم - ملی کردن جنگل‌ها و مراتعویرایش

اصل سوم - تبدیل کارخانه‌های دولتی به شرکت‌های سهامیویرایش

اصل چهارم - سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌هاویرایش

اصل پنجم - اصلاح قانون انتخاباتویرایش

اصل ششم - سپاه دانشویرایش

اصل هفتم - سپاه بهداشتویرایش

  • قانون تشکیل سپاه بهداشت - مصوب ۲۰ بهمن ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی و ۷ اردیبهشت ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
    • قانون تربیت مامای روستایی – مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۶ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

اصل هشتم - سپاه ترویج و آبادانیویرایش

اصل نهم - تشکیل خانه‌های انصاف و شوراهای داوریویرایش

اصل دهم - ملی کردن آب‌های کشورویرایش

اصل یازدهم - نوسازی شهرها و روستاها با کمک سپاه ترویج و آبادانیویرایش

اصل دوازدهم - انقلاب اداری وانقلاب آموزشیویرایش

اصل سیزدهم - فروش سهام به کارگران واحدهای بزرگ صنعتی یا قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدیویرایش

اصل چهاردهم - مبارزه با تورم و گران‌فروشی و دفاع از منافع مصرف کنندگانویرایش

اصل پانزدهم - آموزش رایگان و اجباریویرایش

اصل هفدهم - پوشش بیمه‌های اجتماعی برای همه ایرانیانویرایش

تمبرهای یادبود انقلاب شاه و مردمویرایش

نیز نگاه کنید بهویرایش

 
ویکی‌پدیا

در ویکی‌پدیا موجود است:

انقلاب سفید