مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۸

مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۷ مذاکرات مجلس شورای ملی دورهٔ هجدهم مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۹

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم - ۲۷ اسفند ۱۳۳۱ تا ۲۶ فروردین ۱۳۳۵ - نخست‌وزیران: فضل‌الله زاهدی (۷ اردیبهشت ۱۳۳۳ تا ) - حسین علاء -

رییس مجلس شورای ملی رضا حکمت (سردار فاخر) - رییس دوره دوم مجلس سنا ابراهیم حکیمی - سید حسن تقی‌زاده - حسن صدر (صدرالاشراف)