مذاکرات مجلس شورای ملی دربارهٔ دادن اختیارات به شخص دکتر مصدق نخست‌وزیر

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفدهم