فرانتس کافکا

مسخ

و

گراکوس شکارچی

ترجمهٔ:
صادق هدایت
 
بانضمام:

«مهمان مردگان»، «شمشیر»، «در کنیسهٔ ما»

 
ترجمهٔ:
حسن قائمیان

فهرست

 • راجع به قضاوت دربارهٔ آثار و شخصیت کافکاصفحهٔ: ۶
 • مسخ» ۹–۱۳۷
 • گراکوس شکارچی» ۱۳۹–۱۵۴
 • مهمان مردگان:
 •  متن» ۱۵۵–۱۶۳
 •  تفسیر» ۱۶۴–۱۷۲
 • شمشیر:
 •  متن» ۱۷۳–۱۷۷
 •  تفسیر» ۱۷۸–۱۸۱
 • در کنیسهٔ ما:
 •  متن» ۱۸۳–۱۹۴
 •  تفسیر» ۱۹۵–۲۰۱
 • این اثر در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد.
  در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.