بیانیه‌های جبهه ملی ایران (۱۳۸۸): تفاوت میان نسخه‌ها

تهران – جبهه ملی ایران
 
=== توضیح روابط عمومی جبهه ملی ایران (امضای جبهه ملی ایران تحت عنوان « دولت در سایه ») ===
در پاسخ به پرسش برخی از وسایل ارتباط جمعی پیرامون انتشار اعلامیه مورخ ۲۴۱۳۸۸/۵/۸۸۲۴ با امضای جبهه ملی ایران تحت عنوان « دولت در سایه » در بعضی از سایت هایسایت‌های اینترنتی به اطلاع میرساندمی‌رساند که اعلامیه مزبور صرفنظر از مفاد آن مربوط به نهادهای شورای مرکزی با هیئت رهبری و یا هیئت اجرائیه جبهه ملی نبوده و بطوریکه تحقیق شده از طرف چند نفر اعضای سازمان دانش آموختگان منتشر شده است .
 
همانگونه که قبلاقبلاً نیز اعلام گردیده کلیه انتشارات رسمی جبهه ملی ایران با تصویب یکی از نهادهای فوق الذکرفوق‌الذکر و تنها از طریق روابط عمومی هیئت اجرائیه منتشر میگرددمی‌گردد در غیر اینصورت فاقد اعتبار بوده و ربطی به سازمان جبهه ملی ایران نخواهد داشت .
 
تهران – ۲۵۱۳۸۸/۵/۸۸۲۵
در پاسخ به پرسش برخی از وسایل ارتباط جمعی پیرامون انتشار اعلامیه مورخ ۲۴/۵/۸۸ با امضای جبهه ملی ایران تحت عنوان « دولت در سایه » در بعضی از سایت های اینترنتی به اطلاع میرساند که اعلامیه مزبور صرفنظر از مفاد آن مربوط به نهادهای شورای مرکزی با هیئت رهبری و یا هیئت اجرائیه جبهه ملی نبوده و بطوریکه تحقیق شده از طرف چند نفر اعضای سازمان دانش آموختگان منتشر شده است .
 
همانگونه که قبلا نیز اعلام گردیده کلیه انتشارات رسمی جبهه ملی ایران با تصویب یکی از نهادهای فوق الذکر و تنها از طریق روابط عمومی هیئت اجرائیه منتشر میگردد در غیر اینصورت فاقد اعتبار بوده و ربطی به سازمان جبهه ملی ایران نخواهد داشت .
 
تهران – ۲۵/۵/۸۸
 
روابط عمومی هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران
۲٬۳۳۹

ویرایش