اعلامیه جهانی حقوق بشر: تفاوت میان نسخه‌ها

ویرایش دستوری، معنایی، نگارشی و فارسی‌سازی
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(ویرایش دستوری، معنایی، نگارشی و فارسی‌سازی)
دیباچه
مقدمه
 
از آن جاآن‌جا كه شناسايی حيثيت و كرامتکرامت ذاتی تمامهمه‌ی اعضای خانوادهءخانواده‌ی بشری و حقوق برابر و سلب ناپذيرجدایی‌ناپذیر آنان اساس آزادیبنیان ،آزادی، عدالت و صلح در جهان است؛
 
از آن جاآن‌جا كه ناديده گرفتنناديده‌گرفتن و تحقير حقوق بشر به اقداماتکنش‌های وحشيانه ایوحشيانه‌ای انجاميده كه وجدان بشر را برآشفته‌اند و پيدايش جهانی كه در آن افراد بشر در بيان و عقيده آزاد،آزاد و از ترس و فقر فارغرها باشند، عالی ترينوالاترين آرزوی بشر اعلا م شده است؛
 
از آن جا كه ضروری استآن‌جا كه ازضروری‌ست حقوق بشر با حاكميتحکومت قانون حمايتپاسداری شودشوند، تااگر قرار نیست انسان )به عنوان آخرين چاره به طغيان برشورش ضددربرابر بيداد و ستم مجبور نگردد؛شود؛
(نگاه کنید به حق مقاومت و شورش دربرابر دستگاه ستم و حق دادخواهی - در چکیده‌ها)
 
از آن جاآن‌جا كه گسترش روابط دوستانه ميان ملت‌ها بايد تشويق شود؛شوند؛
 
از آن جاآن‌جا كه مردمان ملل متحد،متحد ايمان خود را به حقوق اساسی بشر و حيثيت و كرامت و ارزش فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان ، دوباره در منشور ملل متحد اعلادوباره اعلام مکرده و عزمتصمیم خود را جزم كرده‌اند كه بهگرفته‌اند پيشرفت اجتماعی ياری رسانند و بهترينمعیارهای اوضاعبهتر زندگی را در پرتو آزادی فزاينده به وجود آورند؛بگسترانند؛
 
از آن جاآن‌جا كه دولت‌های عضو ءمتعهد شده‌اند با همكاری سازمان ملل متحد شده‌اندبه كهگسترش رعايتاحترام جهانی و موثررعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همكاری سازمان ملل متحدبنیادین تضميندست كنند؛یابند؛
 
از آن جاآن‌جا كه یک برداشت مشترك در مورد اين حقوق و آزادی‌ها برای اجرای كامل اين تعهد كمال اهميت را دارد؛
 
از این رو، اکنون،
مجمع عمومی اين اعلاميهءاعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر را آرمان مشترك تمام مردمان و ملت‌ها اعلا ماعلام می‌كند تا همهءهمه‌ی افراد و تمام نهادهای جامعهجامعه، اين اعلاميه را همواره در نظرسر داشته باشند و بكوشند كه به ياریبا آموزش و پرورش ،احترام رعايتبه اين حقوق و آزادی‌ها را گسترش دهندبگسترانند و باباتدابيرِ تدابير فزايندهءپیشروِ ملی و بين المللی ،میان‌ملیتی، شناسايی و اجرای جهانی و موثر آن‌هارا چه در ميان مردمان كشورهای عضو و چه در ميان مردم سرزمين‌هايی كه در قلمرو آن‌ها هستند، تامين كنند.
 
مادهء ١
 
ماده‌ی ١
تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حيثيت و كرامت و حقوق با هم برابراند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يكديگر با روحيه ای برادرانه رفتار كنند.
 
تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حيثيت و كرامت و حقوق با هم برابراند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يكديگر با روحيه ایروحيه‌ای برادرانه رفتار كنند.
 
مادهء ٢
۳

ویرایش