اعلامیه جهانی حقوق بشر: تفاوت میان نسخه‌ها

خنثی‌سازی ویرایش 116567 از Armantorkzaban (بحث)
(ویرایش دستوری، معنایی، نگارشی و فارسی‌سازی)
(خنثی‌سازی ویرایش 116567 از Armantorkzaban (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
مقدمه
دیباچه
 
از آن‌جاآن جا كه شناسايی کرامتحيثيت و كرامت ذاتی همه‌یتمام اعضای خانواده‌یخانوادهء بشری و حقوق برابر و جدایی‌ناپذیرسلب ناپذير آنان بنیاناساس آزادی آزادی،، عدالت و صلح در جهان است؛
 
از آن‌جاآن جا كه ناديده‌گرفتنناديده گرفتن و تحقير حقوق بشر به کنش‌هایاقدامات وحشيانه‌ایوحشيانه ای انجاميده كه وجدان بشر را برآشفته‌اند و پيدايش جهانی كه در آن افراد بشر در بيان و عقيده آزادآزاد، و از ترس و فقر رهافارغ باشند، والاترينعالی ترين آرزوی بشر اعلا م شده است؛
 
از آن‌جاآن جا كه ضروری است كه ضروری‌ستاز حقوق بشر با حکومتحاكميت قانون پاسداریحمايت شوند،شود اگر قرار نیستتا انسان )به عنوان آخرين چاره به شورشطغيان بر دربرابرضد بيداد و ستم مجبور شود؛نگردد؛
(نگاه کنید به حق مقاومت و شورش دربرابر دستگاه ستم و حق دادخواهی - در چکیده‌ها)
 
از آن‌جاآن جا كه گسترش روابط دوستانه ميان ملت‌ها بايد تشويق شوند؛شود؛
 
از آن‌جاآن جا كه مردمان ملل متحدمتحد، ايمان خود را به حقوق اساسی بشر و حيثيت و كرامت و ارزش فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان ، دوباره در منشور ملل متحد دوباره اعلاماعلا کردهم و تصمیمعزم گرفته‌اندخود را جزم كرده‌اند كه به پيشرفت اجتماعی ياری رسانند و معیارهایبهترين بهتراوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاينده بگسترانند؛به وجود آورند؛
 
از آن‌جاآن جا كه دولت‌های عضو متعهد شده‌اند با همكاری سازمان مللء متحد بهشده‌اند گسترشكه احترامرعايت جهانی و رعایتموثر حقوق بشر و آزادی‌های بنیادیناساسی را با همكاری سازمان ملل متحد دستتضمين یابند؛كنند؛
 
از آن‌جاآن كهجا یکكه برداشت مشترك در مورد اين حقوق و آزادی‌ها برای اجرای كامل اين تعهد كمال اهميت را دارد؛
 
مجمع عمومی اين اعلاميه‌یاعلاميهء جهانی حقوق بشر را آرمان مشترك تمام مردمان و ملت‌ها اعلاماعلا م می‌كند تا همه‌یهمهء افراد و تمام نهادهای جامعه،جامعه اين اعلاميه را همواره در سرنظر داشته باشند و بكوشند باكه به ياری آموزش و پرورش احترام، بهرعايت اين حقوق و آزادی‌ها را بگسترانندگسترش دهند و باتدابيرِبا پیشروِتدابير فزايندهء ملی و میان‌ملیتی،بين المللی ، شناسايی و اجرای جهانی و موثر آن‌هارا چه در ميان مردمان كشورهای عضو و چه در ميان مردم سرزمين‌هايی كه در قلمرو آن‌ها هستند، تامين كنند.
از این رو، اکنون،
مجمع عمومی اين اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر را آرمان مشترك تمام مردمان و ملت‌ها اعلام می‌كند تا همه‌ی افراد و تمام نهادهای جامعه، اين اعلاميه را همواره در سر داشته باشند و بكوشند با آموزش و پرورش احترام به اين حقوق و آزادی‌ها را بگسترانند و باتدابيرِ پیشروِ ملی و میان‌ملیتی، شناسايی و اجرای جهانی و موثر آن‌هارا چه در ميان مردمان كشورهای عضو و چه در ميان مردم سرزمين‌هايی كه در قلمرو آن‌ها هستند، تامين كنند.
 
مادهء ١
 
تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حيثيت و كرامت و حقوق با هم برابراند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يكديگر با روحيه‌ایروحيه ای برادرانه رفتار كنند.
ماده‌ی ١
 
تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ كرامت و حقوق با هم برابراند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يكديگر با روحيه‌ای برادرانه رفتار كنند.
 
مادهء ٢
۳

ویرایش