برگه:Zendegani-man.pdf/۷۱: تفاوت میان نسخه‌ها

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۱ سال پیش
جز
جایگزینی «ي» و «ك» عربی
جزبدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی «ي» و «ك» عربی)
متن برگ (در تراگنجانی خواهد آمد):متن برگ (در تراگنجانی خواهد آمد):
خط ۵: خط ۵:
همراهان خیابانیست. من چون اینرا شنیدم بهتر دانستم خانه‌مان را از آنکوی بیرون آورم و چون
همراهان خیابانیست. من چون اینرا شنیدم بهتر دانستم خانه‌مان را از آنکوی بیرون آورم و چون
مادرم نمی‌بود که جلو گیرد، خانه‌ای در لیلاوا که از بهترین کویهای تبریز است اجاره کرده از
مادرم نمی‌بود که جلو گیرد، خانه‌ای در لیلاوا که از بهترین کویهای تبریز است اجاره کرده از
هكماوار بیرون آمدیم.
هکماوار بیرون آمدیم.


عثمانیان امیدمند می بودند که در آذربایجان خواهند بود. این بود رشته کارها را بدست
عثمانیان امیدمند می بودند که در آذربایجان خواهند بود. این بود رشته کارها را بدست
گرفته به کوششهای دیگری هم پرداختند. از جمله میرزا تقی خان که یکی از رازداران خیابانی
گرفته به کوششهای دیگری هم پرداختند. از جمله میرزا تقی خان که یکی از رازداران خیابانی
می‌بود و اینزمان به عثمانیان پیوسته منشی یوسف ضياء، نماینده سیاسی ایشان شده بود، روزنامه‌ای
می‌بود و اینزمان به عثمانیان پیوسته منشی یوسف ضیاء، نماینده سیاسی ایشان شده بود، روزنامه‌ای
به زبان ترکی بنام «آذرآبادگان» بنیاد گذاشت که از شماره نخست آن از ترک بودن
به زبان ترکی بنام «آذرآبادگان» بنیاد گذاشت که از شماره نخست آن از ترک بودن
آذربایجانیان و اینکه آذربایجان از نخست سرزمین ترکان بوده سخن راند.
آذربایجانیان و اینکه آذربایجان از نخست سرزمین ترکان بوده سخن راند.
خط ۱۷: خط ۱۷:
پیاپی «بیانیه»‌ها بیرون می‌داد نیز نابود شد.
پیاپی «بیانیه»‌ها بیرون می‌داد نیز نابود شد.


پس از رفتن ایشان مكرم‌الملک نامی از اعیانزادگان تبریز «نایب الاياله» شد، و این مرد از
پس از رفتن ایشان مکرم‌الملک نامی از اعیانزادگان تبریز «نایب الایاله» شد، و این مرد از
دشمنان آزادی می‌بود و پی آزار آزادیخواهان می‌گشت. ولی در بیرون آدمکشی‌های خیابانی
دشمنان آزادی می‌بود و پی آزار آزادیخواهان می‌گشت. ولی در بیرون آدمکشی‌های خیابانی
و نوبری و دیگر کارهای ایشانرا بهانه می گرفت. همچنان کارهای بد برخی از دموکراتها را به رخ
و نوبری و دیگر کارهای ایشانرا بهانه می گرفت. همچنان کارهای بد برخی از دموکراتها را به رخ
۳٬۱۱۲

ویرایش