ویکی‌نبشته:درونمایه ویکی‌نبشته: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
آثاری که نگارنده و چاپ کننده آن یکی باشند در این رده نمی‌آیند.
 
== افزودنبالابردن ارزش افزودهاطلاعات بهیک متون منبعمتن ==
هرمی‌دانیم چندکه ویکی‌نبشته جایی نیست که ویرایشگران بخواهند آثار دست اولخود و یا متن‌های نو را به آن بیفزایند،بیفزایند. اماآثار راه‌هاییو برایمتن‌های انجامنوین مشارکت‌هایرا دست‌اولمی تحتتوان عنواندر افزودنپروژه‌های ارزشدیگر افزودهویکی‌پدیا بههمانند آثار[[ویکی موجودنسک]] درآورد. نظرراه‌های گرفتهدیگری شده‌اند. متونیهست که تماماًمی توسطتوان مشارکت‌کنندگانارزش خلقاطلاعاتی شده‌اندیک اثر را نمی‌توانبالا بهبرد ویکی‌نبشتههمانند افزودترجمه‌ها، بلکهگزارمان اینو گونهعکس‌ها آثارو رامواد می‌تواندیداری درو یکیشنیداری. از پروژه‌های ویکی‌مدیا مانند ویکی‌نسک فرستاد.
 
==== ترجمه ====
ویکی‌نبشته‌ی فارسیپارسی فقط به گردآوریتنها آثاری که به زبان فارسیپارسی هستند اقدامگردآوری می‌کند. آثاری که به زبان‌های دیگر هستند می باید به زیردامنه‌هایویکی‌سورس مربوطهآن یا [[oldwikisource:وبگاه چندزبانه‌ی ویکی‌نبشته|وبگاه چندزبانه‌ی ویکی‌نبشته]]زبان فرستاده شوند. با این حال، ویکی‌نبشته، ترجمه‌ی فارسی متونمتن‌های غیرفارسی راو نیزهم‌چنین گردآوریترجمه‌های کردهدو و به ویرایش‌های دوزبانهزبانه که هدفزبان ازاصلی ترجمه‌شانترجمه، زبانپارسی فارسیباشد باشد،را اجازه‌ینیز حضورگردآوری می‌دهدمی‌کند.
 
در مورد ترجمه‌ها، بالاترین برتری در ویکی‌نبشته به ترجمه‌هایی داده می‌شود که پیشتر چاپ شده‌است و در مالکیت عمومی قرار گرفته باشند.
در مورد ترجمه‌ها، نخستین اولویت ویکی‌نبشته وجود ترجمه‌های منتشر شده‌ی دیگری از آن اثر در ویکی‌نبشته است که تحت مالکیت عمومی قرار گرفته باشند. با این حال، نظر به این واقعیت که متون منبع بی‌شماری در دیگر زبان‌ها وجود دارند که ممکن است هیچ‌گاه به زبان فارسی ترجمه نشوند و با توجه به این واقعیت که ترجمه‌های جدید یا تکمیلی می‌توانند باعث پیشرفت آثار موجود به طرق مختلف بشوند، ویکی‌نبشته به کاربران خود اجازه‌ی ترجمه‌ی این نوع آثار و ثبت آن‌ها را می‌دهد.
 
افزون براین فراموش نکنیم که متن‌های بسیاری به زبان‌های دیگر چاپ می‌شوند که هیچگاه به زبان پارسی ترجمه نمی‌شوند.
در مورد ترجمه‌ها، نخستین اولویت ویکی‌نبشته وجود ترجمه‌های منتشر شده‌ی دیگری از آن اثر در ویکی‌نبشته است که تحت مالکیت عمومی قرار گرفته باشند. با این حال، نظر به این واقعیت که متون منبع بی‌شماری در دیگر زبان‌ها وجود دارند که ممکن است هیچ‌گاه به زبان فارسی ترجمه نشوند و با توجه به این واقعیت که ترجمه‌های جدید یا تکمیلی می‌توانند باعث پیشرفت آثار موجود به طرق مختلف بشوند، ویکی‌نبشته به کاربران خود اجازه‌ی ترجمه‌ی این نوع آثار و ثبت آن‌ها را می‌دهد.
 
برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون ترجمه، به '''[[ویکی‌نبشته:ترجمه]]''' مراجعه کنید. همچنین به [[ویکی‌نبشته:حق تکثیر]] رفته و از اطلاعات موجود درباره‌ی آثار ترجمه‌شده آگاهی پیدا کنید.
۲۵٬۵۰۵

ویرایش