ویکی‌نبشته:درونمایه ویکی‌نبشته: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
==== تبلیغ و اگهی ====
ویکی‌نبشته هیچ‌گونه تبلیغیمتن راتبلیغی، نمیاگهی پذیردو پیام بازرگانی را نمی‌پذیرد. مگر آنکهتنها اثری چاپ شده درباره تبلیغ و اگهی باشدرا می توان به ویکی‌نبشته افزود. اگهی‌هاییاگهی‌ها درباره آثاری که به تازگی زیر چاپ رفته‌اند جایی در ویکی‌نبشته ندارند. هم‌چنین اگهی‌هایی که درباره آثاری باشد که زیر چتر قانون حق تکثیر دارندقراردارند و یاافزون حتیبر اگهی برایاین، آثاری که در مالکیت عمومی قرارداشته باشند پروانه ورود به ویکی نبشته را ندارند.
 
تبلیغ‌هااگهی‌ها و اگهی‌هااین‌گونه پیام‌ها را کسانی که قوانین ویکی‌نبشته را زیر پا می‌گذارند به گونه پیوند بیرونی یا جمله‌های نوشته شده آوردهدر متن وارد می شوندکنند.
 
==== آثار ناشناسناشناخته ====
بهپیش‌نیاز طورآگاهی کلیاز در وضعیتچگونگی حق تکثیر سخت‌گیرانهیک نیاز بهاثر دانستن اطلاعات دقیقدرست پیراموندرباره نویسندهنگارنده و پدیدآورنده آن است. بسیاری ازبیشتر متون منبعمتن‌ها دارای مؤلفاننگارنده قابلشناخته تشخیصشده (مثلیک افراد،فرد، گروه‌هایک گروه، یا دولت‌ها)اداره، هستنددفترهای امادولتی متن‌هاییو همغیره) وجودمی دارند که فاقد این اطلاعات هستندباشند. متوناز تاریخیسوی بادیگر، مؤلفمتن‌ها ناشناسو نمونه‌ایآثاری ازوجود ایندارند مواردکه هستند.نام برخیپدیدآورنده ازآن ایندر متوندرازای اززمان اهمیتگم ویژه‌ایشده برخوردارنداست. با این حالمتن‌ها تااگر زمانیدارای کهارزش نتوانو ارزشبار تاریخی این متون را اثبات کرد و هیچ ابهامی در مورد حق تکثیر باقیآزاد نماندهباشند باشد،را نبایدمی آن‌هاتوان را به ویکی‌نبشته افزود.
 
متن‌هایی که نگارنده آن ناشناخته است و به ویژه ارزش تاریخی نداشته باشند و حق تکثیر آن روشن نباشد. جایی در ویکی‌نبشته ندارند.
==== متون رو به تکامل ====
یادآوری می کنیم که هدف ویکی‌نبشته گردآوری و نگهداری از آثار چاپ‌ شده در همان چهارچوب چاپ شده‌ کتاب می باشد.
مأموریت ویکی‌نبشته گردآوری و نگهداری از آثار در شکل چاپ‌شده‌ی نهایی آن‌ها است. به همین دلیل آن دسته از آثاری که مطالبشان به دلایلی چون به‌روز نگاه داشتن، گسترش مطالب منتشرشده یا فراگیرتر کردن آن‌ها در معرض تغییر و تحول در طول زمان قرار دارند در گستره‌ی کاری ویکی‌نبشته جایی نخواهند داشت.
 
==== متن‌های در تغییر ====
چند نمونه:
یادآوری می کنیم که هدف ویکی‌نبشته گردآوری و نگهداری از آثار چاپ‌ شده به فرم و متن بکار برده شده در چاپ بنیادی آن است. این بدین معنا است که آثاری که متن آن پیوسته تغییر می یابد که دربرگیرنده متن‌هایی است که می باید به‌روز درآورده شوند و یا باید همواره بهتر و روان‌تر گردند و یا بدان افزوده شوند در ویکی ‌نبشته جایی ندارند..
:۱. '''متون بی‌انتها''' که مؤلفانشان به مشارکت‌های دیگران برای گسترش و پایان دادن آن‌ها تکیه کرده‌اند.
 
:۲. '''گردآوری‌ها'''یی که در آن‌ها منابع بسیار زیادی از یک نوع وجود دارند و یا نیاز است که در طول زمان اطلاعات پیداشده‌ی جدید به آن‌ها اضافه شود.
چند نمونه برای روشن شدن آنچه که در بالا نوشتیم:
:۳. '''فهرست‌ها''' (به بخش زیر مراجعه کنید.)
:1- متن‌هایی که پایان ندارند: متن‌هایی هستند که چندین نگارنده برای گسترش و پایان دادن روی آن کار می کنند
:2- گردآوری‌ها: متن‌هایی هستند که هرگاه اطلاعات نوینی پیدا شود پیوسته متن آن می باید به‌روز در آورده شود
:3- فهرست‌ها:
 
=== مواد منبع ===
۲۵٬۵۰۵

ویرایش