ویکی‌نبشته:ویکی‌نبشته چیست؟: تفاوت میان نسخه‌ها

 
== محافظت از صفحه‌ها ==
صفحه‌های ویکیویکی‌ در بسیاری از پروژه‌های ویکی‌مدیا طوری طراحی شده‌اند که بتوان تا ابد آن‌ها را تغییر داد. ازو بینبه نمونه‌هایروز عادیدرآورد. می‌توانبرای بهنمونه‌ها می‌توان مقاله‌های ویکی‌پدیا و یا راهنماهای مطالعه‌ی موجود دریادگیری ویکی‌نسک را نام برد.
 
برعکس انجه در مقابل،بالا نوشتیم ویکی‌نسکویکی‌نبشته کتابخانه‌ای از متون ثابتی است که پیش از این در جای دیگر منتشر شده‌اند. درو اکثراین یانوشتارهایی اغلبکه مواقع،درونمایه نبایدویکی‌نبشته این متونهستند را نباید تغییر داد یا متحول کرد،داد، زیرا این کار به شدتسختی بربه صحتدرستی و اعتبارشاناعتبار اثر می‌گذارد!آسیب می‌زند.
بنابراین، ویکی‌نسک سیاستی را در پیش گرفته است که طی آن سعی می‌شود صفحه‌هایی که یک بار ویرایش شده‌اند و از صحت قالب‌بندی و درستی مطلبشان اطمینان حاصل شده است، مورد «محافظت» قرار گیرند. هر گونه نظری در رابطه با لزوم ایجاد تغییر یا اصلاح در متن یک مطلب خاص را می‌توان در هر زمانی در صفحه‌ی گفتگوی هر واحد متنی مطرح کرد و اگر لازم باشد، مسئولین می‌توانند صفحه را از حالت محافظت شده خارج کنند.
 
بنابراین، ویکی‌نسک سیاستی را در پیش گرفته است که بر پایه آن کوشش می‌شود صفحه‌هایی که ویرایش شده‌اند و از درستی نوشتار و ساختار آن ثابت شده‌اند را می‌توان مورد «نگاهبانی و حفاظت» قرار گیرند بدین معنا که می‌شود صفحه را بست یا قفل کرد که دیگر در آن ویرایش نشود. اگر زمانی می باید ویرایشی انجام گیرد می توان آن را در صفحه گفتگو نوشت و چنانچه انجام آن گفتگو نیز درست باشد مدیران می‌توانند صفحه را برای ویرایش آزاد کنند.
با این وصف، ویکی‌نبشته بیشتر شبیه به ویکی‌گزارش می‌شود. در ویکی‌گزاش نیز صفحه‌هایی که مربوط به بایگانی اخبار می‌باشند تحت محافظت قرار می‌گیرند تا از اعتبار تاریخی‌شان محافظت شود.
 
بااز این وصف،روی، ویکی‌نبشته بیشتر شبیهمانند به[http://fa.wikinews.org/wiki/Main_Page ویکی‌گزارشویکی‌خبر] می‌شود. در ویکی‌گزاشویکی‌خبر نیز صفحه‌هایی که مربوط به بایگانی اخبار می‌باشند تحتبرای محافظت قرار می‌گیرند تانگاهبانی از اعتباردرستی‌ تاریخی‌شانتاریخی‌اشان محافظتقفل شودمی‌شوند.
برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به پیوند زیر مراجعه کنید:
 
* [[ویکی‌نبشتهhttp://en.wikisource.org/wiki/Wikisource:Protection_policy ویکی‌سورس سیاست محافظت]]
 
== دیدگاه بی‌طرفانه ==
۲۵٬۵۰۵

ویرایش