ویکی‌نبشته:ویکی‌نبشته چیست؟: تفاوت میان نسخه‌ها

 
== دیدگاه بی‌طرفانه ==
دیدگاه بی‌طرفانه سیاستییکی مهماز استسیاست‌های کهبنیادی در تمامهمه پروژه‌های خانواده ویکی‌مدیا قابلاست. اعمال می‌باشد.خود لازمنوشتار نیستاصلی که(سند متونیا منبعچامه نیزو غیره) نبایستی که سیاست بی‌طرفانه را رعایت کنندداشته‌باشد. تا زمانی که ما ازبا رویدرستکاری صداقتنوشتارها بهرا تکثیرهمانگونه مجددکه وهستند انتساببدون آن‌هاکژی بهو نویسندگانشانکاستی می‌پردازیم،و ازدست سیاستبردن دیدگاهدر بی‌طرفانهمتن تخطیبه نکرده‌ایم.ویکی‌نبشته بابیافزاییم اینما حال،سیاست تأکیدبی‌طرفی بررا روینگاه بخش‌هایداشته‌ایم خاصیو ازآن متنرا یانشکسته‌ایم. تکثیر مجدد بخش‌های خاص می‌تواند نشانگر بروز یک دیدگاه جانبدارانه باشد.
 
صداقت به تکثیر مجدد و انتساب آن‌ها به نویسندگانشان می‌پردازیم، از سیاست دیدگاه بی‌طرفانه تخطی نکرده‌ایم. با این حال، تأکید بر روی بخش‌های خاصی از متن یا تکثیر مجدد بخش‌های خاص می‌تواند نشانگر بروز یک دیدگاه جانبدارانه باشد.
مطالب مقدماتی و هر گونه متن توضیحی در مورد واحدهای متنی باید با توجه به دیدگاه بی‌طرفانه نوشته شوند.
 
مطالب مقدماتیپیش‌گفتاری و یا هر گونه متنمتنی توضیحیبرای درروشن موردساختن واحدهایموضوعی متنیویژه بایدمی‌بایستی با توجه به دیدگاه بی‌طرفانه نوشته شوندشود.
 
== حقوق تکثیر ==
۲۵٬۵۰۵

ویرایش