ویکی‌نبشته:سیاست‌ها و رهنمودها: تفاوت میان نسخه‌ها

{{ویکی‌نبشته:شاخص/جدول}}
|-
| [[ویکی‌نبشته:سیاست حق تکثیر|سیاست حق تکثیر]]
| نوشتارهای افزوده شده به ویکی‌نبشته می باید در مالکیت عمومی باشند و قانون حق تکثیر ایران می باید رعایت شود.
| '''<nowiki>[سیاست]</nowiki>''' حقوق قانونی و تعهدات کتابداران ویکی‌نبشته را بنابر قانون حق تکثیر توضیح می‌دهد.
|-
| [[ویکی‌نبشته:درونمایه ویکی‌نبشته|درونمایه ویکی‌نبشته]]
| '''<nowiki>[سیاست]</nowiki>''' رهنمودهای لازم برای تشخیصبرگزیدن متونینوشتارهایی که مشمولپروانه ویکی‌نبشتهافزوده می‌شوندشدن رابه ارائهویکی‌نبشته را می‌دهدمی‌یابند.
|-
| [[ویکی‌نبشته:شیوه‌نامهاستانداردهای ویرایش|شیوه‌نامهاستانداردهای ویرایش]]
| به رهنمودها و قراردادهای ویکی‌نبشته درباره‌ی شیوه‌نامهسبک و استانداردهای راویرایش فهرست می‌کندمی‌پردازد.
|}
 
۲۵٬۵۰۵

ویرایش