برگه:سنگی بر گوری.pdf/۹۴: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
بدون خلاصۀ ویرایش
متن برگ (در تراگنجانی خواهد آمد):متن برگ (در تراگنجانی خواهد آمد):
خط ۵: خط ۵:
{{چپ|{{اندازه قلم|100%|بار اول در اول مرداد ۴۲ تمام شد}}}}
{{چپ|{{اندازه قلم|105%|بار اول در اول مرداد ۴۲ تمام شد}}}}
{{چپ|{{اندازه قلم|100%|بار دوم در ۲۰ دیماه ۱۳۴۲}}}}
{{چپ|{{اندازه قلم|105%|بار دوم در ۲۰ دیماه ۱۳۴۲.}}}}