قانون اساسی افغانستان: تفاوت میان نسخه‌ها

== ماده ۶ ==
دولت به ایجاد یک جامعهٔ مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همهٔ مناطق کشور مکلف می‌باشد.
شرح این کامل نیست.
 
== ماده ۷ ==
کاربر ناشناس