پدیدآورنده:بیدل شیرازی

سید میرزا محمد رحیم بن سید محمد موسوی حکیم باشی، متخلص به بیدل شیرازی
(۱۱۳۹ خورشیدی — ۱۲۲۰ خورشیدی)
همچنین به زندگی‌نامه نگاه کنید. شاعر و پزشک قاجاریه
 

آثارویرایش